Estratègia DUSI: línies d’actuació i taula resum de Capaci[u]tat

Els companys i les companyes del Departament de Comunicació han elaborat aquest resum, que tenim penjat al web, per tal que la ciutadania pugui descarregar el document sencer o en pugui veure les línies d'actuació i la taula resum del que portarem a terme els propers anys. Paga la pena fer-hi un cop d'ull per saber, com a mínim, aquests grans trets.

Document complet de l’Estratègia DUSI Sant Boi 2015-2020 Capaci[u]tat

Línies d’actuació

(Pots clicar la imatge per poder engrandir-la)

Taula resum

 

Àrees temàtiques

La convocatòria EDUSI se centra en 4 grans temàtiques, en relació a les quals les ciutats hen d’emmarcar les nostres propostes i, per tant, les que podran ser subvencionades.
Les temàtiques en qüestió són:

 1. La millora en l’ús i qualitat de les TIC i l’accés a les mateixes.
 2. El pas a una economia baixa en carboni. És a dir, mesures encaminades a la reducció de la contaminació en qualsevol activitat que tingui lloc a les ciutats, especialment les relacionades amb la mobilitat i el transport.
 3. La conservació i protecció del medi ambient i la promoció de l’eficiència en l’ús dels recursos (el cas més clar, el de l’eficiència energètica).
 4. La promoció de la inclusió social i la lluita contra la pobresa.

 

La ciutat dels propers anys

L’EDUSI és una gran oportunitat i un nou instrument que pot contribuir de forma decisiva a la construcció de la ciutat dels propers anys. Per què? Perquè facilita els recursos econòmics per fer-ho possible, perquè ha ajudat a planificar centrant el focus en 4 grans temàtiques, permt tenir una visió integrada de les polítiques, i perquè ha provocat i provocarà una reflexió a fons sobre la situació actual i futura de la ciutat.

L’aposta per l’EDUSI és coherent tant amb l’acció política a curt termini (Pla de Govern 2015-19) com amb la visió de la ciutat futura:

 • El mandat actual prioritza la cobertura de necessitats bàsiques i la reducció de les desigualtats, la millora del nivell educatiu, la disponibilitat d’un espai públic net, segur, sostenible i saludable, la corresponsabilitat amb la ciutadania en la cura de l’entorn i en la reutilització, el reciclatge i la reducció de residus, i la disponibilitat d’una estratègia de desenvolupament urbà per fer una ciutat atractiva i generar activitat econòmica.
 • El Sant Boi dels propers anys girarà al voltant de les idees de CIUTAT IGUALITÀRIA, la que ofereix oportunitats de desenvolupament personal a qui està en pitjor situació i incrementa les capacitats de la ciutadania per aprofitar les oportunitats que es generin; CIUTAT AMABLE, amb l’objectiu de retenir el talent i el capital humà, social i empresarial sobre el que construir futures oportunitats, en un entorn urbà i natural de qualitat; i CIUTAT EMPRENEDORA, amb l’objectiu de posicionar Sant Boi com una ciutat atractiva, amb serveis, dinàmiques de col·laboració i d’innovació, i sectors d’activitat capaços de generar i atraure noves oportunitats econòmiques.
Les prioritats de Sant Boi

En el cas de Sant Boi, l’estratègia s’anomenara ” CAPACI(U)TAT. Estratègia DUSI Sant Boi 2016-2020″. Se centra en les potencialitats de la ciutat i en les capacitats de les persones per fer front a aquests reptes i fer un salt endavant en les perspectives de futur.

La proposta de Sant Boi treballarà en donar resposta a 6 grans problemes:

 1. La connectivitat funcional i la desconnexió de l’entorn natural
 2. Un teixit productiu d’escàs valor afegit
 3. L’envelliment demogràfic
 4. Atur i necessitats de formació
 5. Vulnerabilitat i ineficiència energètica
 6. Implantació insuficient de les TIC en la gestió i serveis a la ciutadania

1. La connectivitat funcional i la desconnexió de l’entorn natural: com millorar la relació dels barris situats a les perifèries (especialment Ciutat Cooperativa – Molí Nou i Camps Blancs) amb la resta de la ciutat i incrementar el moviment de persones en les dues direccions. Relació i moviments en termes urbanístics (ex. supressió de barreres urbanístiques), de mobilitat (ex. transport públic, nous eixos viaris), de pols d’atracció (ex. nous serveis, activitats i/o equipaments) i simbòlics (la percepció i opinió sobre aquests barris).
Això suposa també fer front a d’altres problemàtiques particulars d’aquests barris, associades a l’envelliment de la seva població, nivells educatius, dimensions i estat de conservació dels habitatges o qualitat dels espais públics.
D’altra banda, potenciant l’ús ciutadà de l’entorn natural i una accessibilitat sostenible des d’aquests barris, es contribuirà a la preservació d’aquest entorn.

2. Un teixit productiu d’escàs valor afegit: malgrat comptar amb sectors capdavanters en salut mental, logística i venda d’automòbils, el gruix de les empreses de la ciutat es concentren en activitats de poc valor afegit i generadores de llocs de treball en general poc qualificats (comerç, restauració, allotjament i reparació).
L’emplaçament estratègic prop de Barcelona, el port i l’aeroport, la disponibilitat d’espais i edificis públics, la voluntat política, una oferta òptima de formació professional i un teixit productiu ric en cooperatives i entitats del tercer sector han d’esdevenir arguments capaços de superar les dificultats de tenir polígons desfasats i amb poc espai, un teixit empresarial atomitzat, una capacitat municipal limitada en polítiques econòmiques o una insuficient coordinació entre administracions.

3. L’envelliment demogràfic: no sent un procés exclusiu de la ciutat, l’efecte de l’envelliment de la població es fa més acusat precisament en barris com Ciutat Cooperativa – Molí Nou o Camps Blancs. Problemàtiques compartides pel simple fet d’envellir (dificultats d’autonomia en desplaçaments i altres hàbits quotidians, desenvolupament de malalties degeneratives, aïllament social, etc.) s’aguditzen en entorns socials amb espais públics millorables (ex. amb barreres d’accessibilitat), habitatges no òptims des del punt de vista de l’eficiència energètica i de l’accessibilitat, situacions socioeconòmiques precàries (pròpies i de l’entorn familiar proper), nivells formatius baixos, etc.

4. Atur i necessitats de formació: atur estructural (amb més de 2 anys de durada) i atur que ha afectat amplis sectors socials, especialment homes amb escassa formació i ocupats prèviament en ocupacions poc qualificades d’activitats de construcció, indústria manufacturera, etc. Cal generar activitat econòmica capaç d’absorbir el contingent de població sense feina i reciclar-la si és el cas en funció dels perfils requerits pel teixit productiu actual i futur.
La població amb estudis universitaris i secundaris post-obligatoris especialitzats són menors comparativament a d’altres municipis: el nivell formatiu és clau per poder aprofitar les oportunitats de futur, incrementar el nivell adquisitiu de la població i generar noves iniciatives.

5. Vulnerabilitat i ineficiència energètica: una part significativa del parc d’habitatges, especialment concentrat en els barris perifèrics, no gaudeix de mesures estructurals d’eficiència energètica. Aquesta situació en entorns amb desigualtats socioeconòmiques, agreuja la precarietat de moltes llars (pobresa energètica). En termes de sostenibilitat i contribució al fre del canvi climàtic, així com d’equitat social, la intervenció en edificis en clau de rehabilitació energètica urgeix.

6. Implantació insuficient de les TIC en la gestió i serveis a la ciutadania: si bé és cert que moltes llars disposen de connexió a la xarxa, l’aprofitament de les noves tecnologies en termes de gestió intel·ligent de la ciutat, desenvolupament de tràmits i serveis digitals, implementació de noves aplicacions, etc. és insuficient i suposa una limitació del potencial d’eficiència en la dotació de nous serveis, de comunicació, d’interacció i corresponsabilitat de la ciutadania, d’innovació, etc.

 

Llocs d'actuació

L’àmbit d’actuació de l’estratègia CAPACI(U)TAT té una doble vessant: per una part, se centra en Camps Blancs i Ciutat Cooperativa – Molí Nou, de l’altra es complementa amb actuacions de ciutat que reforcen la intervenció en aquests barris. Es tracta doncs de respondre a situacions particulars d’aquests barris així com de plantejar el desenvolupament global, la connexió i la vertebració d’aquests en relació al conjunt de la ciutat i de l’entorn.

 

Àmbits de millora

Reprenent la idea de pensar en termes positius, de potencialitats i de capacitats, amb l’estratègia CAPACI(U)TAT pretenem per tant millorar:

1. La capacitat de la ciutadania més vulnerable de Camps Blancs i de Ciutat Cooperativa – Molí Nou d’assolir nivells de benestar, d’apoderament i d’oportunitats efectives de promoció social mitjançant la rehabilitació energètica d’habitatges, programes d’excel·lència, innovació i èxit educatius, accions d’atenció a gent gran en situació de dependència i habilitació de nous espais de relació, així com accions d’inserció laboral i d’accés a l’habitatge per a joves amb dificultats d’integració al mercat laboral i immobiliari.

2. La capacitat de la ciutadania de moure’s dins la ciutat, des del centre cap a les perifèries i viceversa, i d’accedir a la vegada a l’entorn natural des de diferents punts de la ciutat, mitjançant la gestió intel·ligent del trànsit, l’ampliació i el condicionament de punts de connexió a l’entramat de camins de l’entorn natural, i la reurbanització i creació de nous eixos verds a Ciutat Cooperativa – Molí Nou.

3. La capacitat de la ciutadania de fer valer els seus potencials i talent mitjançant una estratègia de comunicació dels valors de la ciutat, l’habilitació d’un espai de formació especialitzada i de recerca en salut mental, i la implantació d’un laboratori d’emprenedoria social a Ciutat Cooperativa – Molí Nou per donar resposta a les necessitats del barri des dels seus protagonistes.

4. La capacitat de la ciutadania de relacionar-se amb l’administració local de forma fàcil, eficaç i autònoma mitjançant l’extensió de la fibra òptica a tots els equipaments i, amb ella, l’accés gratuït a la xarxa i la possibilitat de realitzar gestions i tràmits des de la proximitat.

En total, 14 projectes amb un cost total de 16.323543 €, la meitat dels quals es cobririen amb els fons europeus, i l’altra meitat amb fons municipals i d’altres administracions i organismes.

 

Informació i participació

Per tal de poder disposar de més informació sobre el seguiment i impacte de les diferents actuacions, així com per poder participar de les diferents fórmules que es posin a l’abast per opinar, millorar i proposar nous elements a tenir en compte en l’estratègia, es disposarà dels següents espais i recursos:

 1. El Portal de Transparència municipal i els formularis que s’habilitin.
 2. L’apartat de la web municipal dedicat a l’estratègia.
 3. L’Observatori del Pla de Govern.
 4. El futur portal de Participació Ciutadana.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.