Novetats a la Plantilla des de mitjans de novembre del 2021 i fins a l’abril de 2022

Han passat quasi sis mesos des de la darrera posada al dia i tenim moltíssimes novetats per explicar. I com que són tantes, per trobar-les més fàcilment les hem agrupades per tipus de contractació.

Això sí, dins d’aquestes, les continuarem trobant ordenades per dates, de més recent a més antigues.

 

FUNCIONÀRIES I FUNCIONARIS DE CARRERA

Clara Eugenia Moliner Nuño, ha estat nomenada amb efectes del 19 d’abril de 2022, per ocupar una plaça de Tècnic/a mig de l’Escala d’Administració Especial, subescala tècnica, classe educador/a social, del grup A subgrup A2 vinculada inicialment a un lloc de treball d’Educador/a Social d’acord amb l’Acta del Tribunal Qualificador d’aquest procés de selecció.

Manuel Morales Espinosa, ha estat nomenat amb efectes del 19 d’abril de 2022, per ocupar a una plaça de Tècnic/a especialista de l’Escala d’Administració Especial, subescala serveis especials, classe comeses especials, del grup C subgrup C1 vinculada inicialment a un lloc de treball de Tècnic /a auxiliar de Centre d’Art d’acord amb l’Acta del Tribunal Qualificador d’aquest procés de selecció.

Montserrat Gómez Alcázar, ha estat nomenada amb efectes del 19 d’abril de 2022 i accedeix a una plaça d’Administrativa, de l’Escala d’Administració General, subescala administrativa, del grup C subgrup C1 d’acord amb l’Acta del Tribunal Qualificador del procés de selecció de data 24 de març de 2022.

Mónica Murillo Blasco, ha estat nomenada amb efectes del 19 d’abril de 2022, per a l’Escala d’Administració Especial. Resolent la convocatòria per a l’accés a una plaça de Tècnica superior de l’Escala d’Administració Especial, subescala serveis especials, classe comeses especials, del grup A subgrup A1 vinculada inicialment a l’àmbit de les polítiques socials d’acord amb l’Acta del Tribunal Qualificador d’aquest procés de selecció de data 22 de març de 2022.

Han estat nomenades amb efectes del 4 d’abril de 2022, Anna Esquirol Recasens i Yolanda Garcés Vicedo, que han superat totes les proves del procediment selectiu que s’enquadren en l’escala Administració General, subescala administrativa, pertanyent al grup C, subgrup C1 de la plantilla de personal funcionari. Les candidates nomenades hauran d’efectuar, davant el Secretari de l’Ajuntament, el jurament o promesa i la presa de possessió en el termini d’un mes, a partir del dia següent al de la publicació dels nomenaments al BOP de Barcelona.

FUNCIONÀRIES I FUNCIONARIS INTERINS

Aquí trobarem la data que té efecte, i si és el cas, data final. I en tots els casos és d’aplicació: “No obstant això, s’extingirà abans de complir-se el termini estipulat si es produeix alguna de les causes del cessament a que fa referència l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.”

Victor Serrano Mulero, ha estat nomenat Tècnic d’Economia de la Unitat de Comptabilitat. El nomenament serà efectiu a partir del 2 de maig de 2022 i fins a l’1 d’́agost de 2022, degut a l‘acumulació de tasques dins aquesta Unitat.

Laura de San Cristóbal Lozano, ha estat nomenada, per ocupar amb caràcter temporal el lloc de treball d’Administrativa II dins la Unitat de Comptabilitat. Aquest nomenament ha estat efectiu a partir del 26 d’abril de 2022 i fins que se’n resolgui el preceptiu procés de selecció de personal per ocupar dita plaça.

Laura Fernández Garrido, ha estat nomenada com a Administrativa II dins el Departament d’Informació de Base, del grup de classificació C1. El nomenament ha estat efectiu el 21 d’abril de 2022 i fins la finalització de l’assignació temporal de funcions com a Gestor/a d’Atenció a la Ciutadania de l’ocupant del lloc de treball, Lourdes Revelles Ortiz.

Imanol Olives Guardiola, ha estat nomenat com a subaltern, adscrit al lloc de treball de Conserge d’Escola Bressol de la Unitat d’Escoles Bressol i Participació Educativa. Aquest nomenament ha estat efectiu a partir del 20 d’abril de 2022 i fins al 19 d’octubre de 2022, amb motiu de l’acumulació de tasques dins de l’Escola Bressol La Mercè.

Mariona Torrents Ros, ha estat nomenada com a Tècnica d’Economia i Hisenda, en data 19 d’abril de 2022 i fins que se’n resolgui el procés de selecció de personal preceptiu per ocupar dita plaça.

M. José Morales Sánchez, ha estat nomenada per ocupar amb caràcter temporal, el lloc de treball d’Administrativa II del grup de classificació C1. Aquest nomenament ha estat efectiu el 19 d’abril de 2022 i fins que se’n resolgui el procés de selecció de personal preceptiu per ocupar dita plaça.

Maria Gomis Mayol, ha estat nomenada per ocupar amb caràcter temporal, el lloc de treball de Professora de l’Escola de Música del grup de classificació A1. El nomenament ha estat efectiu el 4 d’abril de 2022 i fins que se’n resolgui el procés de selecció de personal per ocupar dita plaça.

Andrés Jaime Bellido Sánchez, ha estat nomenat per ocupar amb caràcter temporal, el lloc de treball de Conserge d’Escola de la Unitat de Centres Educatius del grup de classificació AP. El nomenament ha estat efectiu el dia 4 d’abril de 2022 i fins que se’n resolgui el preceptiu procés de selecció de personal per ocupar dita plaça.

Daisy Liarte Dalisme, ha estat nomenada per ocupar amb caràcter temporal, el lloc de treball d’Administrativa II del grup de classificació C1. El nomenament ha estat efectiu el 4 d’abril de 2022 i fins que se’n resolgui el preceptiu procés de selecció de personal per ocupar dita plaça.

S’ha ampliat el termini del nomenament com a Tècnics/ques Auxiliars per a la Oficina de Suficiència de Serveis Socials, fins al dia 31 de desembre de 2022, amb les mateixes condicions:

– Silvia Bernal Pérez

– Mireia Hernández Vasco

– Daniel Rosillo Pouza

– Soraya Peñarrubia Peña

David José Ferrer Hogueras, ha estat nomenat per ocupar amb caràcter temporal, el lloc de treball d’Oficial/a Paleta del grup de classificació C2. El nomenament ha estat efectiu a partir del 2 d’abril de 2022 i fins que se’n resolgui el preceptiu procés de selecció de personal per ocupar dita plaça.

Pol Fortón del Valle, ha estat nomenat com a Tècnic del Servei Local de Seguretat del grup de classificació A2, dins la Unitat de Protecció Civil i Emergències. El nomenament ha estat efectiu l’1 d’abril de 2022 i fins que se’n resolgui el preceptiu procés de selecció de personal interí per ocupar dita plaça.

Iván Matavera Martínez, ha estat nomenat com a Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals del grup de classificació A1 de la Unitat de Prevenció de Riscos Laborals. El nomenament ha estat efectiu l’1 d’abril de 2022 i fins al 31 de desembre de 2022, per desenvolupar el programa “Actualització dels Plans d’Emergència dels edificis municipals”.

Han estat nomenats amb efectes des de l’1 d’abril de 2022 fins al 31 de març de 2023, Nordin Daoui, Isabel Fernández Gabarre i Montserrat Avellaneda Grueso, com a Oficial/a 1a jardiner/a dins el Servei de Medi Ambient, Sostenibilitat i Salut, del grup de classificació C2. per a la realització del programa “Sant Boi Respira + Verd” de renaturalització de la ciutat mitjançant la restauració ecològica i millora de les zones verdes, així com la creació de nous espais connectors.

Gemma Pérez Porcel, ha estat nomenada com a Educadora de suport de la Unitat d’Escoles Bressol i Participació Educativa. El nomenament ha estat efectiu el 29 de març de 2022 i fins al 9 de juny de 2022 data de la finalització de la llicència per estudis de l’actual ocupant del lloc de treball, Esther Benach González.

Vanesa Martín Nicolás, ha estat ampliat el nomenament com a Tècnica de Promoció Cultural del Departament de Cultura fins al 2 de juny de 2022, amb les mateixes condicions que tenia fins ara.

Elena Carrasco Cortés, ha estat nomenada com a Educadora referent del Departament d’́Educació. El nomenament ha estat efectiu el 14 de març de 2022 i fins la finalització de la reducció de jornada de l’actual ocupant del lloc de treball, Aroa Lozano Nieto o fins a la finalització de l’actual curs escolar 2021-2022.

Mercedes Ibáñez Biedma, ha estat nomenada per ocupar amb caràcter temporal, el lloc de treball de Conserge d’Escola de la Unitat de Centres Educatius del grup de classificació AP. El nomenament ha estat efectiu el dia 7 de març de 2022 i fins que se’n resolgui el preceptiu procés de selecció de personal per ocupar dita plaça.

Jonatan Madrid Cortés, ha estat nomenat com a Oficial 1a Pintor del Departament de Manteniment de Dependències i Logística, del grup de classificació C2. El nomenament ha estat efectiu l’1 de març de 2022 i fins al 28 de febrer de 2023, per desenvolupar el programa Pintura de Manteniment de Dependències i Equipaments municipals consistent en d’adequació i restauració de pintura de diferents equipaments municipals.

Juan Francisco Muñoz Crespo, ha estat nomenat com a Tècnic de Districte del grup de classificació A2, dins la Unitat de Comunitat i Vida Quotidiana. El nomenament ha estat efectiu l’1 de març de 2022 i fins que se’́n resolgui el preceptiu procés de selecció de personal interí per ocupar dita plaça.

Consuelo Vidal Franch, ha estat nomenada com a Tècnica Auxiliar de Cultura del grup de classificació C1, dins del Departament de Cultura. El nomenament ha estat efectiu l’1 de març de 2022 i fins que se’́n resolgui el preceptiu procés de selecció de personal interí per ocupar dita plaça.

Alba María Díaz García, ha estat nomenada com a Tècnica de Llicències d’Obres, dins el Departament de Llicències d’Obres i Edificació. El nomenament ha estat efectiu l’1 de març de març de 2022 i fins al 28 de febrer de 2023, en relació amb el programa Projecte Millora Control d’Obres en via pública, consistent en un eficaç control de les obres de particulars amb incidència en la via pública per garantir -ne un bon ús i adequades condicions de mobilitat de la ciutadania, emissió d’informes de llicències, autoritzacions d’ocupacions en la via pública i inspeccions de control.

Noemi Vila Brugera, ha estat nomenada com a Psicòloga dins el Servei d’Igualtat i Cohesió Social, per a la execució del projecte temporal “Pla de Xoc Adolescència” del Departament de Joventut com a suport emocional als joves. El nomenament ha estat efectiu el 15 de febrer de 2022 i fins al 31 de desembre de 2022.

Han estat nomenats amb efectes des del 15 de febrer de 2022 fins al 14 d’agost de 2022, Marta Fernández Martínez i Javier Martinez Suay, com a agents facilitadors/es per a les comunitats veïnals de Camps Blancs, dins de la Unitat de Comunitat i Vida Quotidiana de l’Àrea d’Igualtat i Cohesió Social, per donar suport al desenvolupament de l’actuació “Barris i Comunitats: Motor de Transformació Social”.

Vanessa Arroyo Soteras, ha estat nomenada com a Educadora referent de la Unitat d’́Escoles Bressol i Participació Educativa. El nomenament ha estat efectiu el 21 de febrer de 2022 i fins a la finalització de la reducció de jornada de l’actual ocupant del lloc de treball, M Isabel Galán Tapia o fins la finalització de l’́actual curs escolar 2021-2022.

Francisco Pérez Agreda, ha estat nomenat com a Tècnic Mig, de l’escala Administració especial, subescala serveis especials, classe comeses especials, pertanyent al grup A, subgrup A2, i vinculada inicialment a un lloc de treball de Tècnic de Llicències d’Activitats. El nomenament ha estat efectiu el 14 de febrer de 2022 i fins que se’n resolgui el preceptiu procés de selecció de personal per ocupar dita plaça.

Montserrat Madrigal Izquierdo, ha estat nomenada com a Tècnic Mig, de l’escala Administració especial, subescala serveis especials, classe comeses especials, pertanyent al grup A, subgrup A2, i vinculada inicialment a un lloc de treball de Tècnica de Llicències d’Activitats. El nomenament ha estat efectiu l’1 de febrer de 2022 i fins que se’n resolgui el preceptiu procés de selecció de personal per ocupar dita plaça.

Maria Gomis Mayol, ha estat nomenada com a Professora de l’Escola de Música del grup de classificació A1, dins la Escola de Música. El nomenament ha estat efectiu l’1 de febrer de 2022 i fins que se’n resolgui el preceptiu procés de selecció de personal interí per ocupar dita plaça.

Ester Moreno Segura, ha estat nomenada com a Responsable d’Equipaments Esportius del grup de classificació A1, dins el Departament d’Esports. El nomenament ha estat efectiu l’1 de febrer de 2022 i fins que se ́n resolgui el preceptiu procés de selecció de personal interí per ocupar dita plaça.

Carmen Martínez Sánchez, ha estat nomenada com a Tècnica de Disciplina d’Activitats del grup de classificació A 1, dins el Departament de Control de l’Activitat Econòmica. El nomenament ha estat efectiu l’1 de febrer de 2022 i fins que se’n resolgui el preceptiu procés de selecció de personal interí per ocupar dita plaça.

Laia Cárdenas Martínez, ha estat nomenada com a Tècnica de Projectes i Obres del grup de classificació A2, dins el Departament de Gestió de Projectes. El nomenament ha estat efectiu l’1 de febrer de 2022 i fins que se’n resolgui el preceptiu procés de selecció de personal interí per ocupar dita plaça.

Laura Palau Rof, ha estat nomenada com a Tècnica de Patrimoni Natural i Verd Urbà del grup de classificació A2, dins la Unitat de Patrimoni Natural i Verd Urbà. El nomenament ha estat efectiu l’1 de febrer de 2022 i fins que se’n resolgui el preceptiu procés de selecció de personal interí per ocupar dita plaça.

Laia Valentí Zurriago, ha estat nomenda com a Tècnica de TIC del grup de classificació A2, dins la Unitat d’Aplicacions. El nomenament ha estat efectiu l’1 de febrer de 2022 i fins que se ́n resolgui el preceptiu procés de selecció de personal interí per ocupar dita plaça.

Marta Alcaraz Gutiérrez, ha estat nomenada com a Tècnica de Tutoria de Formador/a PFI, orientació i formació bàsica de joves, per a la continuïtat del Programa de Formació i Inserció en la modalitat “Pla de Transició al Treball” subvencionat per la Diputació de Barcelona de la convocatòria del Catàleg 2021. El nomenament ha estat efectiu l’1 de febrer de 2022.

Jezabel Ruíz Haba, ha estat nomenada com a Tècnica de l’Oficina Reactivem, subvencionada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona per donar suport al desenvolupament del projecte “Oficina Reactivem” dins dels projectes del Pla Metropolità de Suport a la cohesió social, l’economia de proximitat i la coproducció de serveis (ApropAMB). El nomenament ha estat efectiu l’1 de febrer de 2022 i fins al 31 desembre 2022.

Juan Manuel Martin Varas, ha estat nomenat com a Coordinador de suport tècnic, per a la realització del programa “Treball i Formació per l’any 2021”, subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya. El nomenament ha estat efectiu l’1 de febrer de 2022 i fins al 31 de gener de 2023, per la realització del programa ACOM: actuació d’acompanyament.

Noemi Lopez Larroya, ha estat nomenada com a Tècnica d’assessorament jurídic, subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya que promou el Consorci per la Formació Continua de Catalunya. El nomenament ha estat efectiu l’1 de febrer de 2022 i fins al 31 de maig 2022, per a la realització des programes mixtos d’orientació i formació professional per a l’ocupació per a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació.

Han estat nomenats amb efectes de l’1 de febrer de 2022 i fins al 9 de setembre de 2022, Jordi Gala Chaves i Gemma Buitrago Nat, com a Tècnics Prospectors, subvencionada pel Servei d’ocupació de Catalunya per a l’execució del programa “30 Plus”, i segons el SOC.

Han estat nomenats amb efectes del dia 19 de gener de 2022 i fins al 31 d’octubre de 2022, Montserrat Jarque Roca i Daniel Aranalda López, com a Tècnic/a d’orientació laboral per a joves per a l’execució del programa temporal “Projectes Singulars” subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.

José Manuel Murillo López, ha estat nomenat com a Psicòleg/oga dins el Servei d’Igualtat i Cohesió Social, per a la execució del projecte temporal “Pla de Xoc Adolescència” del Departament de Joventut com a suport emocional als joves. El nomenament ha estat efectiu el 18 de gener de 2022 i fins al dia 31 de desembre de 2022.

Isabel Martos Rus, ha estat nomenada com a Administrativa II dins la Unitat de Tresoreria i d’Hisenda, del grup de classificació C1. El nomenament ha estat efectiu el 17 de gener de 2022 i fins la finalització de l’encàrrec de funcions com a Tècnic/a d’Hisenda, de la titular del lloc de treball, Mónica López Andreu.

 Judith Moreno López, ha estat nomenada com a Educador/a referent del Departament d’Educació. El nomenament ha estat efectiu el 10 de gener de 2022 i fins a la finalització del permís per maternitat de Pilar Prades Coma o fins la finalització del curs escolar 2021-2022.

Javier Galtés Sánchez, ha estat nomenat com a subaltern, adscrit al lloc de treball de Conserge de Casal de Barri del departament de Participació, Bon Govern i Casals de Barri, del grup de classificació AP. El nomenament ha estat efectiu a partir del 8 de gener de 2022 i fins al dia 7 de juliol de 2022 amb motiu de l’acumulació de tasques al departament en relació a la reestructuració dels diferents casals de barri.

José Agustin Alonso Expósito, ha estat nomenat com a de Conserge de Casal de Barri del departament de Participació, Bon Govern i Casals de Barri, del grup de classificació AP. Amb efectes a partir de l’1 de gener de 2022 i fins que se’n resolgui el preceptiu procés de selecció de personal per ocupar dita plaça.

Lourdes López Mendoza, ha estat nomenada com a Administratiu/iva II del Servei de Serveis Socials, Infància, Adolescència i Família, del grup de classificació C1, i efectiu a partir del 20 de desembre de 2021 i fins que se’n resolgui el preceptiu procés de selecció de personal per ocupar dita plaça.

Marta Pérez Porcel, ha estat nomenada com a Tècnic/a d’Educació del Servei de Ciutat Educadora, del grup de classificació A2, i ha estat efectiu a partir del 18 de desembre de 2021 i fins al 30 de juny de 2022 en relació a l’obra o servei consistent en la tutoria del Programa de Formació i Inserció (PFI) de la família agropecuària.

Eva Reina Barragán, ha estat nomenada com a Tècnic/a d’Educació del Servei de Ciutat Educadora, i ha estat efectiu a partir del 13 de desembre de 2021 i fins la finalització de la situació de comissió de serveis a una altra administració de la Sílvia Lombarte Bel o fins el fi de la present legislatura.

Susana Rodríguez Sola, ha estat nomenada com a Educador/a de suport del departament d‘Educació, i ha estat efectiu a partir de l’11 de desembre de 2021 i fins la finalització dels permisos per maternitat de l’actual ocupant del lloc de treball, Rebeca Acevedo Abad o fins la finalització de l’actual curs escolar 2021-2022.

Marta Mir Hernández, ha estat nomenada com a Administratiu/iva II dins la Unitat de Tresoreria i d’Hisenda, del grup de classificació C1, i ha estat efectiu a partir de l’1 de desembre de 2021 i fins la finalització de l’encàrrec de funcions com a Tècnic/a d’Hisenda, de la titular del lloc de treball, Mónica López Andreu.

Encarnación García Ruiz, ha estat nomenada per a ocupar amb caràcter temporal, el lloc de treball de Conserge d’Escola del Servei de Ciutat Educadora del grup declassificació AP. El nomenament ha estat efectiu el dia 1 de setembre de 2021 i fins que se’n resolgui el preceptiu procés de selecció de personal per ocupar dita plaça.

FUNCIONARI EN PRÀCTIQUES

Pilar Fernández Martínez, ha estat nomenada funcionària en pràctiques a Habitatge pel Tribunal Qualificador en el procediment selectiu d’Administratius/ves que s’enquadren en l’escala Administració General, subescala administrativa pertanyent al grup C, subgrup 1 de la plantilla de personal funcionari, El nomenament ha estat efectiu el 5 d’abril de 2022 i fins la finalització dels sis mesos de pràctiques previstos a la convocatòria.

Xavier Vallés Úbeda, ha estat nomenat funcionari en pràctiques pel Tribunal Qualificador en el procediment selectiu d’Administratius/ives que s’enquadren en l’escala Administració General, subescala administrativa, pertanyent al grup C, subgrup C1 de la plantilla de personal funcionari. El nomenament ha estat efectiu el 4 d’abril de 2022 i fins la finalització dels sis mesos de pràctiques previstos a la convocatòria, el dia 3 d ́octubre de 2022.

ADSCRIPCIONS I ASSIGNACIONS

Mercedes Armenta González, funcionària, ha estat adscrita al lloc de treball de Gestora de Via Pública, amb efectes del 19 d’abril de 2022. En data 18 d’abril de 2022 ha estat cessada del lloc que ocupava d’Administrativa II al qual va ser adscrita mitjançant decret de data 17/05/2016.

Lourdes Revelles Ortiz, ha estat assignada temporalment, ocupant d’un lloc de treball d’́Administratiu/iva II, dins el Departament d’Informació de Base el desenvolupament de les funcions de Gestor/a d’́Atenció a la Ciutadania, i ha tingut efectes a partir del 10 de gener de 2022 i fins la finalització de la situació d’assignació temporal de funcions de Jordi Rodríguez Lanzas pel desenvolupament de les funcions de Tècnic/a de Planificació i Avaluació.

Ángeles Vilaplana Manzano, funcionària d’aquesta Corporació, de l’escala d’Administració General, subescala subalterna, classe agrupacions professionals, grup de classificació AP, ha estat adscrita al lloc de treball de cap de la Unitat de Serveis Auxiliars, i ha estat efectiva a partir de l’1 de desembre de 2021.

Alejandro Díaz Quesada, ocupant del lloc de treball de Tècnic/a d’Estadística, ha estat assignat temporalment al treballador al desenvolupament de les funcions de Tècnic/a de l’Oficina d’Atenció a l’́Empresa i el Comerç dins el Departament de Promoció de l’́Empresa i el Comerç a partir de l’1 de desembre de 2021.

Mónica López Andreu, ocupant un lloc de treball d’Administratiu/iva II dins la Unitat de Tresoreria i d’Hisenda, ha estat assignada temporalment al desenvolupament de les funcions de Tècnic /a d’Hisenda, amb efectes a partir de l’1 de desembre de 2021 i fins la finalització de la situació d’assignació temporal de funcions de Montserrat Martínez Ávila pel desenvolupament de les funcions de Tècnic/a d’Economia i Hisenda.

Montserrat Martínez Ávila, ocupant lloc de treball de Tècnic/a d’Hisenda, dins la Unitat de Tresoreria i d’Hisenda, ha estat assignada temporalment al desenvolupament de les funcions de Tècnic /a d’Economia i Hisenda amb efectes a partir de l’1 de desembre de 2021i fins la finalització de la situació de comissió de serveis del Sergi Garcia Ferrer.

 

CONTRACTACIONS TEMPORALS

Ariana Alcaraz Senties, ha estat aprovada la prórroga de contractació laboral, com a Tècnic/a d’Orientació Laboral subvencionada per la Diputació de Barcelona en el projecte del fons de prestació Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals consistent en un suport econòmic adreçat a les actuacions desenvolupades per les Oficines Tècniques Laborals (OTL), amb les mateixes condicions laborals i econòmiques.

Adela Hidalgo Cumplido, ha estat aprovada la prórroga de contractació laboral, com a Tècnica local de Coordinadora del Pla Educatiu d’Entorn en el marc del projecte Pla de Millora d’Oportunitat Educatives de la Generalitat de Catalunya, amb les mateixes condicons laborals i economiques.

Aïda Olivares del Hoyo, ha estat aprovada la prórroga de contractació laboral, com a Tècnica del Servei d’Orientació Comunitari del Pla Educatiu d’Entorn en el marc del projecte Pla de Millora d’Oportunitat Educatives en el Marc del PEE 2021-2022 de la Generalitat de Catalunya, amb les mateixes condicions
laborals i econòmiques segons acord de data 5 de maig 2021.

Sonia Palau Húngaro, ha estat aprovada la prórroga de contractació laboral, com a Tècnica d’Empresa dins del Projecte Integral de Suport a Emprenedors i Empreses del Delta Nord 2021, subvencionat per la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2021 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2021”, amb les mateixes condicions laborals i econòmiques.

Carme Arcarazo Sempere, ha estat aprovada la prórroga de contractació laboral, com a Tècnic Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) en el pla de treball anomenat “Dinamització del nou laboratori d’innovació social”, concedida pel Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC), amb les mateixes condicions laborals i econòmiques.

Maria Teresa Fernández Peláez, ha estat aprovada la prórroga de contractació laboral, com a tècnica de Planificació i Avaluació, fins a la finalització de l’obra o servei consistent en els diversos treballs que genera el seguiment documental que puguin esdevenir oportunitats de finançament o informació de possibles convocatòries i altres derivades de la seva especialització com a Sociòloga i vinculades a les competències de Tècnica, que genera l’Oficina de Cerca de Recursos dins de la Unitat d’Assistència a la Planificació i Avaluació.

Johanna Teresa Ireland, s’ha aprovat la contractació laboral com a Tècnica de tutoria i coordinació dels cursos del Programa de Formació i Inserció en la modalitat “Pla de Transició al Treball”, de l’aprovació de la subvenció de la Diputació de Barcelona de la convocatòria del Catàleg 2021, amb contracte d’obra i servei de duració determinat, amb data d’inici el 13 de desembre de 2021 i finalització serà quan acabi l’obra o servei per la qual s’ha contractat i
s’estendrà mentre hi hagin crèdits pressupostaris per a dur a terme l’actuació.

Han estat aprovades les contractacions laborals de 40 treballadors i treballadores desocupades, com a peons/es i oficials de la subvenció del projecte «Treballs als barris» en els Programes D. Programes d’experienciació laboral per a les accions Ocupacionals i Professionals dels projectes «Manteniment del Barri de Casablanca i «Brigades d’acció immediata del Barri de Casablanca», amb contracte de durada determinada d’interès social/foment de l’ocupació, amb data d’inici el 4 d’abril de 2022 i finalització el 3 d’octubre de 2022.

Ha estat aprovada la contractació laboral de 22 treballadors/es desocupats, com a conserge, amb contracte vinculat a la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), per a la realització del programa Treball i Formació 2021, amb contracte de durada determinada d’obra o servei d’interès social/foment de l’ocupació agrària, i data d’inici del 15 de febrer de 2022 i finalització de data 14 de febrer de 2023.

Han estat aprovades les contractacions laborals de 9 professors de reforç escolar, en l’etapa de secundària i batxillerat als i a les alumnes que els/les propis/es tutors/es i centres derivin al projecte del pla de xoc dissenyat per l’Ajuntament amb una sèrie d’accions que actuïn com un primer dic de contenció davant la precarització de la vida social i emocional dels i de les joves de la nostra ciutat. Amb contracte de duració determinada d’interès social/foment de l’ocupació agrària, i data d’inici del 3 de gener de 2022 i de finalització el 2 de juliol de 2022:

Han estat aprovades les contractacions laborals de 9 professors de reforç escolar, en l’etapa de secundària i batxillerat als/ a les alumnes que els/les propis/es tutors/es i centres derivin al projecte del pla de xoc dissenyat per l’Ajuntament amb una sèrie d’accions que actuïn com un primer dic de contenció davant la precarització de la vida social i emocional dels i de les joves de la nostra ciutat. Amb contractació de duració determinada d’interès social/foment de l’ocupació agrària, amb data d’inici del 3 de gener de 2022 i finalització el 7 de juliol de 2022.

 

RENUNCIA

Mariona Torrents Ros, en data 18 d’abril de 2022 ha renunciat al seu nomenament segons decret de funcionària interina com a Administrativa II, adscrita al lloc de treball d’Administratiu/iva II de la Unitat de Comptabilitat fet que produeix el seu cessament en aquest lloc de treball.

Una resposta a «Novetats a la Plantilla des de mitjans de novembre del 2021 i fins a l’abril de 2022»

  1. Bon dia,
    Després de 5 mesos d’haver-se produit els canvis no s’ha fet cap comunicat, crec, respecte de la desaparició del departament de Protecció de la Legalitat, i adscripció dels seus diferents integrants a d’altres diferents departaments/unitats.

    Tampoc no s’han explicat els canvis competencials que s’han generat arran de la desaparició d’aquest Departament.

    Ahí lo dejo…

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.