Novetats a la Plantilla – Des de primers de juny

No ha passat tant de la darrera posada al dia, va ser l'11 de juny, tot i així hi ha unes quantes novetats i per no acumular-nos a finals d'any... Com sempre, n'hi ha forces que no tenim foto, si la voleu posar, i així tothom sabrem quina cara tenen, seran benvingudes i les afegirem al post. Com és habitual presentem les novetars per ordre cronològic de les situacions contractuals de més recent a més antic. Cliques?

Roberto García Corcoles, com a tècnic auxiliar de suport informàtic. Amb contractació laboral vinculada a la subvenció atorgada pel desenvolupament del “Programa complementari de foment de l’ocupació local i suport a la integració social” aprovat a l’empara del Pla “Xarxa de Governs Locals 2019-2020” de la Diputació de Barcelona. El tipus de contracte és de durada determinada d’obra o servei, amb data d’inici del 3 d’octubre i finalització el 2 d’abril de 2020.

Formalitzada la contractació laboral urgent de les persones que es llisten a continuació com a peons i peones d’eleccions d’aquest Ajuntament, amb contracte d’obra o servei i per realitzar les tasques corresponents a les Eleccions Generals de novembre de 2019, a partir de l’1 de octubre fins al 15 de novembre.

 

Andrea Chavero Trujillo

 

 

 

 

 

 

 

Susana García Morales

 

 

 

 

 

 

 

Susana Fernández Ciprés

 

 

 

 

 

 

 

 

David J. Ferrer Nogueras

 

 

 

 

 


Alberto Aranda Solas
Pere García Ortega
Jose María González Amaya
Juan Carlos Alcaraz Godoy
Emilia Vargas Cortés
Francisco Moreno Gascón

 

Aprovada la contractació laboral de deu persones desocupades com a professors/es de reforç, una de primària i nou de secundària. Amb contracte vinculat a la subvenció atorgada pel desenvolupament del “Programa complementari de foment de l’ocupació local i suport a la integració social” aprovat a l’empara del Pla “Xarxa de Governs Locals 2019-2020” de la Diputació de Barcelona, aquest contracte és de durada determinada d’obra o servei, i té data d’inici l’1 d’octubre de 2019 i finalització el 30 de juny de 2020:

Com a professorat de secundària:
Ester Barau Dalmau
Laura Hens Milanes
Pedro Lorente Romero
Marc Martínez Vendrell
Sonia Moreno Gómez
María Murillo Rodríguez
Elías Orri Sancha
Laura Requena Juste
Jezabel Ruiz Haba

Com a professora de primària:
Laura Domínguez Farrés

 

Gemma Pons Mestres, com a tècnica d’Economia i Hisenda de la Direcció de l’Àrea d’Aliances, Innovació i Govern Intern. Nomenada funcionària interina, i efectiu a partir del 23 de setembre de 2019 i fins a la finalització de la baixa per maternitat, permisos per maternitat i vacances de l’Estela Foguet Taberner, titular del lloc de treball.

 

 

 

 

Estefania Moreno Arriaza, com a coordinadora del Projecte Espai Públic Jove, amb contracte vinculat a la subvenció atorgada pel desenvolupament del “Programa complementari de foment de l’ocupació local i suport a la integració social” aprovat a l’empara del Pla “Xarxa de Governs Locals 2019-2020” de la Diputació de Barcelona. Amb contracte de durada determinada d’obra o servei, i data d’inici del 23 de setembre de 2019 i finalització el 31 de desembre de 2020.

María Francisca Navarro Iznajar, com a peona de jardineria i en substitució d’una baixa en la realització del Projecte “Treball als barris” (PMI Casablanca), de l’any 2018, dins dels programes per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció. Amb contracte de durada determinada d’interès social/foment de l’ocupació, i data d’inici del 18 de setembre i fins al 31 de desembre de 2019.

Pilar Prades Coma, com a educadora referent, adscrita al lloc de treball d’Educador/a referent. Amb un contracte de treball de durada determinada d’interinatge a partir del 3 de setembre de 2019, i com a conseqüència de la substitució de l’Andrea Martínez García mentre es trobi en excedència forçosa.

Elena Carrasco Cortés, com a educadora de suport, adscrita al lloc de treball d’Educador/a de suport. Amb un contracte de treball de durada determinada d’interinatge a partir del 3 de setembre de 2019, i com a conseqüència de la substitució de Lídia Díaz Vila mentre es trobi en la situació de baixa per IT, maternitat, permisos per maternitat i vacances corresponents.

Rebecca Rusines Trias, com a educadora referent, adscrita al lloc de treball d’Educador/a referent. Amb un contracte de treball de durada determinada d’interinatge a partir del 3 de setembre de 2019, i com a conseqüència de la substitució de Mar Cárdenas Cuesta mentre es trobi en la situació de reducció d’1/3 de la seva jornada laboral per a la cura del seu/eva fill/a menor de sis anys.

Jesús Echarri Trasmontan, ha estat modificada la seva jornada laboral d’educadora referent, i passarà del 42,85% al 79,28%, a partir del 3 de setembre de 2019 i fins el dia 29 de juliol de 2020, últim dia del curs escolar 2019/2020. Tenia contracte de treball d’interinatge a temps parcial des del 23 de gener, per substituir Rosa Mª Gómez Heras mentre es trobi en la situació de reducció d’1/3 de la seva jornada laboral per tenir cura d’un/a fill/a menor de sis anys, i ara una altra companya de la mateixa Escola Bressol ha estat elegida per formar part de la representació a les darreres eleccions sindicals i disposa d’un crèdit de 50 hores mensuals.

Anna Falguera Rosas, s’adscriu a un lloc de treball de tècnica d’Educació, desenvolupant funcions pròpies de la seva categoria dins l’Escola de Música, amb efectes de l’1 d’agost de 2019. Fins ara era la directora de l’Àrea d’Educació, Convivència i Solidaritat.

 

 

 

 

Natalia Moreno Gámiz, com a assistent de Gestió de Projectes i Suport a l’Oficina Tècnica EDUSI en el projecte anomenat “CAPACI[u]TAT: Estratègia DUSI Sant Boi 2015-2020”. Amb contracte laboral per obra i servei de duració determinada d’interès social, amb data d’inici del 22 de juliol de 2019 i fins que acabi l’obra o servei per la qual s’ha contractat i s’estendrà mentre hi hagin crèdits pressupostaris per dur a terme l’actuació, no podent superar, en tot cas, el període màxim de contractació de tres anys. Aquesta contractació s’ha dut a terme en marxar de l’organització l’assistent anterior, Juan Cristóbal Avilés.

 

 

 

M. del Mar Colillas Pérez, com a analista programadora del Departament d’Informàtica. Ha estat nomenada funcionària de carrera de l’escala d’Administració Especial, subescala Serveis Especials, classe comeses especials, diplomada pertanyent al grup A, subgrup A2 amb efectes des del dia 15 de juliol de 2019.

 

 

 

 

Joan Balcells Soriguera, adscrit provisionalment al lloc de treball de cap de la Unitat de Comptabilitat amb efectes des del 15 de juliol de 2019 i mentre es dugui a terme el procés preceptiu de cobertura definitiva del lloc de treball. Nomenat el mateix 15 de juliol de 2019 funcionari de carrera de l’escala Administració General, subescala Tècnica, pertanyent al grup A, subgrup A1.

 

Sergi García Ferrer, com a tècnic d’Economia – Intervenció, ha estat nomenat funcionari de carrera de l’escala Administració General, subescala tècnica, pertanyent al grup A, subgrup A1, amb efectes des del dia 15 de juliol de 2019.

 

 

 

 

Iván Valle Rodríguez, com a peó de jardineria, per a la realització del projecte “Treball als barris” (PMI Casablanca), per l’any 2018, dins dels programes per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció. Amb contracte de durada determinada d’interès social/foment de l’ocupació, amb data d’inici del 15 de juliol de 2019 i fins el 31 de desembre de 2019.

Laura Muñoz Fernández, com a tècnica-prospectora per a la realització del programa UBICAT per a l’acció d’Orientadora Laboral, subvencionat pel Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC). Amb contracte laboral de durada determinada d’interès social/foment de l’ocupació agrària, amb data d’inici l’1 de juliol de 2019 i finalització el 31 de juliol de 2019.

Luis Miguel Fernández Fernández, com a tècnic mitjà del Servei de Planificació del Territori. Com a funcionari interí, aquest nomenament va ser efectiu a partir del 17 de juny de 2019 i fins que se’n resolgui el procès preceptiu de selecció del personal per ocupar dita plaça. No obstant això, s’extingirà abans de complir-se el termini estipulat si es produeix alguna de les causes del cessament a què fa referència l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Montserrat Fayula Ródenas, com a subalterna, adscrita al lloc de treball d’Ordenança del Servei d’Ordenances. Amb nomenament efectiu a partir del 12 de juny de 2019 i fins a la finalització de la reserva de lloc de treball de la M. Àngels Vilaplana Manzano, mentre ocupa les funcions del lloc de treball de cap d’Ordenances. No obstant això, s’extingirà abans de complir-se el termini estipulat si es produeix alguna de les causes del cessament a què fa referència l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.