Novetats a la Plantilla des de primers de juny

Plans d’ocupació, programes d’ocupació, processos de selecció i companyes de fa molts anys que canvien de responsabilitats… unes quantes novetats d’abans de vacances d’estiu que posem al dia en aquest nou post sobre la gent que treballem a l’Ajuntament. Cliques?

Aprovades les contractacions laborals de Vanesa Martin Nicolas, com a tècnica de Cultura als Barris i d’Araceli Luque Ruiz, com a tècnica de Qualitat Ambiental, en el marc del “Pla de suport a les polítiques socials 2022-2023” dirigit als programes municipals d’ocupació que impulsen iniciatives que generen ocupació directa al territori, reforcen els dispositius i xarxes locals d’ocupació i milloren les condicions d’ocupabilitat de la població aturada, amb contracte de duració determinada d’interès social/foment de l’ocupació agrària, i data d’inici del 15 de juliol i de el 14 de juliol de 2023, amb jornada d’acord amb les taules dels programes ocupacionals previstes a l’article 1.2 del vigent Conveni Col·lectiu de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

 

Laura Meritxell Ramírez Prados, ha estat nomenada funcionària interina de, com a tècnica de Polítiques Socials de l’Oficina Tècnica Camps Blancs, per a les comunitats veïnals de Camps Blancs, dins de la Unitat de Comunitat i Vida Quotidiana de l’Àrea d’Igualtat i Cohesió Social, per donar suport al desenvolupament de l’actuació “Barris i Comunitats: Motor de Transformació Social. Aquest nomenament ha estat efectiu a partir del 15 de juliol 2022 i fins al dia 31 de desembre de 2022, per a la realització de l’actuació “Barris i Comunitats: Motor de Transformació Social”. No obstant això, s’extingirà abans de complir-se el termini estipulat si es produeix alguna de les causes del cessament a que fa referència l ‘article 10.3 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i no podrà superar, en tot cas, el període màxim de 3 anys.

 

Aoyu Ji, ha estat nomenat funcionari interí, com a tècnic auxiliar TIC de la Unitat de Sistemes i Suport a Usuaris. Aquest nomenament ha estat efectiu a partir del 13 de juliol i fins a la finalització de la situació de baixa per paternitat, permís de lactància i vacances de Juan Ballesteros Cano.

 

Raquel Barbeyto Cos, s’ha aprovat ampliar el nomenament com a funcionària interina de la com a Administrativa II del departament d’Atenció a la Ciutadania fins al dia 22 d’agost de 2022, amb les mateixes condicions que tenia fins ara.

Javier Galtes Sánchez, ha estat nomenat funcionari interí, com a de conserge de Casal de Barri del Departament de Participació, Bon Govern i Casals de Barri. Aquest nomenament ha estat efectiu a partir del 8 de juliol de 2022 i fins que se’n resolgui el preceptiu procés de selecció de personal per ocupar dita plaça. No obstant això, s’extingirà abans de complir-se el termini estipulat si es produeix alguna de les causes del cessament a que fa referència l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

 

Andreu Heredero Vidal, ha estat ampliat el nomenament i la jornada laboral, com a funcionari interí, i com a tècnic de Cooperació, Solidaritat i Pau de la Unitat de Cooperació, Solidaritat, Pau, Mediació i Restauració Comunitària, passant a ser el 100% de la jornada laboral, en relació al 25% de jornada per la substitució de la treballadora de Marina Aguilar Pala amb reducció de jornada laboral per cura d’un menor, i l’altre 75% de jornada per a la substitució de Clara Sopeña Falcó per la seva adscripció provisional al lloc de treball de cap de la Unitat de Cooperació, Solidaritat, Pau, Mediació i Restauració Comunitària. Aquesta ampliació ha estat efectiva a partir del 4 de juliol de 2022 i fins la finalització de la reducció de jornada de Marina Aguilar Pala o la finalització de l’adscripció temporal de Clara Sopeña Falcó com a cap de la Unitat de Cooperació, Solidaritat, Pau, Mediació i Restauració Comunitària. No obstant això, s’extingirà abans de complir-se el termini estipulat si es produeix alguna de les causes del cessament a que fa referència l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

M Angeles Torán Torán, ocupant del lloc de treball de cap de la Unitat de Sistemes i Suports a Usuaris dins el Servei de Tecnologia i Sistemes d ‘Informació, ha estat assignada al desenvolupament de les funcions de la coordinació tecnològica del personal del Departament d’Informàtica de les empreses municipals i la gestió de la contractació del Departament d’informàtica. Aquesta assignació tindrà efectes a partir de l’1 de juliol de 2022, fins l’aprovació de la propera modificació de la RLT. Tot això atès que el cap d’Informàtica de les empreses municipals ha deixat el seu lloc de treball i sent necessari continuar desenvolupant aquestes funcions de coordinació de tecnològica de les empreses municipals amb caràcter urgent i inajornable.

 

Clara Sopeña Falcó, ha estat adscrita provisionalment al lloc de treball de cap de la Unitat de Cooperació, Solidaritat, Pau, Mediació i Restauració Comunitària, amb efectes a partir de l’1 de juliol i fins a la provisió definitiva pel sistema reglamentari del lloc de treball de cap de la Unitat de Cooperació, Solidaritat, Pau, Mediació i Restauració Comunitària. En la mateixa data, s’ha reincorporat com a funcionària, a la jornada completa assignada.

Tania Hernandez Coll, ha estat prorrogada l’ampliació de la jornada laboral a partir de l’1 de juliol de 2022 i fins al 31 de desembre, per adoptar el paper de “referent Covid-19” de l’Àrea d’Igualtat, Drets Socials i Ciutat Educadora, en el pla de xoc per adolescents i joves per fer front a les conseqüències de la Covid-19 dins del projecte ApropAMB “Pla de Xoc Adolescència. Territori 12-30″ en la línia de treball 1a Acompanya del programa Xarxa de Reforç de les Polítiques Socials”, subvencionat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i la Diputació de Barcelona. Aquest nomenament ha estat efectiu a partir de l’1 de juliol i fins al 31 de desembre. No obstant això, s’extingirà abans de complir-se el termini estipulat si es produeix alguna de les causes del cessament a que fa referència l ‘article 10.3 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP) i no podrà superar els 3 anys des del seu nomenament amb les excepcions previstes a l’apartat 4 de l’esmentat article.

Han estat nomenades i nomenats funcionaris/àries interins/es: Núria Rabella Comamala i Núria Martí Pérez, com a psicòlogues i Lara Izquierdo Garcia, Helena Sancha Muñoz i Eric Casasayas Pajuelo com a integrador/es socials. Aquestes contractacions estan adscrites al projecte Territori 12-30, que està previst que sigui cofinançat per la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el marc del Programa i Línia d’Actuació: “Xarxa de Reforç de les Polítiques Socials: Acompanya” dins del Pla metropolità de suport a la cohesió social, l’economia de proximitat i la coproducció de serveis (ApropAMB). Aquests nomenaments han estat efectius l’1 de juliol i fins al 31 de desembre. No obstant això, s’extingirà abans de complir-se el termini estipulat si es produeix alguna de les causes del cessament a que fa referència l ‘article 10.3 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP) i no podrà superar els 3 anys des del seu nomenament amb les excepcions previstes a l’apartat 4 de l’esmentat article.

 

Ana García Macias, ha estat adscrita definitivament al lloc de treball de cap de la Unitat d’Organització, i ha estat efectiva a partir de l’1 de juliol. Sempre seguint el procés de concurs per a la provisió d’un lloc de treball de cap de la Unitat d’Organització present a la RLT de l’Ajuntament, i d’acord amb l’acta de la comissió de selecció de data 2 de juny de 2022 en relació amb els resultats finals del procés per a la provisió del lloc esmentat.

Han estat aprovades les contractacions laborals d’11 persones desocupades, 9 com a tècnics/ques i 2 administratius/ves, per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social en el projecte anomenat “Plans Locals d’Ocupació” en el marc de la convocatòria del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022, subvencionat per la Diputació de Barcelona, amb contracte de duració determinada d’interès social/foment de l’ocupació agrària, amb data d’inici del 15 de juny de 2022 i de finalització el 31 de desembre:

Ana Escuredo Suárez

Gerard Sanahuja Giménez

Alba Centelles López

Nuria Vázquez Martínez

Laura Cuesta Núñez

Marta González Moro

Abel Navajas García

Sandra Expósito Cordo

Alexander Gotzens Bersch

Yulia Petrova Ratnichykhina

Anabel Álvarez Solís

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.