Novetats a la Plantilla des de primers de maig de 2022

Seguim posant-nos al dia amb els nous moviments a la plantilla.

Com que n’hi està havent continuament, procurarem fer-ho més regularment i sovint perquè no se’ns acumulin aquestes informacions.

Aquí tenim les darreres!

Susana Gallego Galiano, ha estat nomenada funcionària interina com a Treballadora Social del Servei de Serveis Socials, Infància, Adolescència i Família, amb jornada per cobrir la reducció de jornada per cura de fill/a menor d’Anna Font Arce i de Núria Marquès Lafargue, i de reducció de jornada per cura de familiar de Joana Zornoza García i d’Eulàlia Ventura Quirós. El nomenament ha estat amb efectes del dia 7 de juny de 2022 i fins la finalització d’alguna de les quatre reduccions de jornada mencionades anteriorment. No obstant això, s’extingirà abans de complir-se el termini estipulat si es produeix alguna de les causes del cessament a que fa referència l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Vanesa Muñoz García, ha estat nomenada Subalterna, adscrita al lloc de treball d’Ordenança de la Unitat de Serveis Auxiliars, com a funcionària interina amb efectes en data 8 de juny de 2022 fins al 31 de juliol, per acumulació de tasques amb motiu de baixes per malaltia, dies d’assumptes personals i vacances del personal d’aquesta Unitat. No obstant això, s’extingirà abans de complir-se el termini estipulat si es produeix alguna de les causes del cessament a què fa referència l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Eduard Camacho Nicolau, ha estat nomenat Conserge d’Escola de la Unitat de Centres Educatius, com a funcionari interí amb efectes a partir del 8 de juny de 2022 fins al 31 de juliol, en relació a l’acumulació de tasques a l’Escola Josep Maria Ciurana. No obstant això, s’extingirà abans de complir-se el termini estipulat si es produeix alguna de les causes del cessament a què fa referència l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Teresa Egea Agustí, ha estat adscrita al lloc de treball de Treballadora Social dins el Servei de Serveis Socials, Infància, Adolescència i Família a partir de l’1 de juny de 2022 i fins a la finalització de l’adscripció en comissió de serveis a un lloc de cap del departament de Serveis Socials bàsics Carme Vives Sancha. No obstant això, s’extingirà abans de complir-se el termini estipulat si es produeix alguna de les causes del cessament a que fa referència l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre pel qual ‘aprova el Tet Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Lapeña

 

M Carmen Lapeña Ruiz, ha estat nomenada d’Administrativa II, com a funcionària interina amb efectes en data 1 de juny de 2022 i fins que se’n resolgui el preceptiu procés de selecció de personal per ocupar dita plaça. No obstant això, s’extingirà abans de complir-se el termini estipulat si es produeix alguna de les causes del cessament a què fa referència l’article 10.3 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP) i no podrà superar els 3 anys des del seu nomenament amb les excepcions previstes a l’apartat 4 de l’esmentat article.

Pilar González Martínez, ha estat nomenada Conserge d’Escola de la Unitat de Centres Educatius, com a funcionària interina amb efectes des de 26 de maig de 2022 i fins que se’n resolgui el preceptiu procés de selecció de personal per ocupar dita plaça. No obstant això, s’extingirà abans de complir-se el termini estipulat si es produeix alguna de les causes del cessament a què fa referència l’article 10.3 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP) i no podrà superar els 3 anys des del seu nomenament amb les excepcions previstes a l’apartat 4 de l’esmentat article.

Guillem Matheu Alcaraz, ha estat nomenat funcionari interí per realitzar funcions de Tècnic de Disciplina Urbanística dins el Departament de Llicències d ‘Obres i Edificació. Amb efectes a partir del 16 de maig de 2022 i en relació amb el Programa Projecte de Millora de Control de Legalitat d’obres particulars, consistent en la correcció d’actuacions de particulars en matèria d’obres particulars que siguin contràries a la normativa per garantir el compliment de la legalitat urbanística. No obstant això, s’extingirà abans de complir-se el termini estipulat si es produeix alguna de les causes del cessament a què fa referència l’article 10.3 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP) i no podrà superar els 3 anys des del seu nomenament amb les excepcions previstes a l’apartat 4 de l’esmentat article.

Irene Muros Jiménez, ha estat nomenada Subalterna, adscrita al lloc de treball de Conserge de Patrimoni Cultural a la Unitat de Patrimoni Cultural i Biblioteques, com a funcionària interina, i ha estat efectiu a partir del 13 de maig de 2022 fins al 12 de novembre, amb motiu de l’acumulació de tasques a les Termes Romanes en relació amb l’obertura els caps de setmana. No obstant això, s’extingirà abans de complir-se el termini estipulat si es produeix alguna de les causes del cessament a què fa referència l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Guillem Carrasco Cerejido, ha estat nomenat Subaltern, adscrit al lloc de treball de Conserge de Patrimoni Cultural a la Unitat de Patrimoni Cultural i Biblioteques, com a funcionari interí, i amb efectes a partir del 13 de maig de 2022 fins al 12 de novembre, amb motiu de l’acumulació de tasques al Museu de Sant Boi en relació a l’obertura els caps de setmana. No obstant això, s’extingirà abans de complir-se el termini estipulat si es produeix alguna de les causes del cessament a què fa referència l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

José Vilalta Lecha, ha estat adscrit al lloc de treball de Conserge de Casal de Barri vacant a la Relació de Llocs de Treball a partir del 4 de maig de 2022, i per motius de reorganització dins el Departament de Participació Ciutadana i Proximitat a nivell dels treballs de consergeria. Aquesta adscripció serà efectiva fins la resolució del preceptiu procés de selecció i cobertura pel procediment reglamentari, que no podrà superar els 3 anys des del seu nomenament com a funcionari interí. No obstant això, s’extingirà abans de complir-se el termini estipulat si es produeix alguna de les causes del cessament a què fa referència l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Tet Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Antonio Díaz Zurita, ha estat nomenat funcionari interí com a Oficial Jardiner, adscrit al lloc de treball d’Oficial/a Jardiner/a de la Unitat de Patrimoni Natural i Verd Urbà, i ha estat efectiu a partir del 3 de maig de 2022 i fins a la finalització de la situació d‘encàrrec de funcions com a encarregat del titular del lloc de treball, Paulino Blázquez Rodríguez.

M. Jesús Echarri Trasmontan, ha estat acordat modificar la seva jornada laboral al 100% a partir del 2 de maig i fins la fi del curs escolar 2021/2022, per la substitució de Rosa Gómez Heras que ha reduït jornada per la cura de fill/a, i també de la substitució de Guadalupe Torres Repullo degut a les seves hores sindicals, que ha ampliat el seu crèdit d’hores als òrgans de representació dels empleats/des.

 

Adelina Mendoza Hinojosa, ha estat acordat modificar la seva jornada laboral a partir del 2 de maig i fins a la fi del curs escolar 2021/2022, per la substitució de Lorena Pascual Martínez i de Cristina Puig Garcia degut a la seves reduccions de jornada per cura de fill/a, i d’Elisabeth Huertas degut a les seves hores sindicals.

Pilar Garnica Zuñiga, ha estat assignada temporalment al Departament de Promoció de l’Empresa i el Comerç per al desenvolupament de les funcions de Tècnica Auxiliar d’Empresa, en relació amb el desenvolupament de les tasques tècniques del Programa EmprenCat i amb efectes a partir de l’1 de maig de 2022. Actualment ocupava un lloc de treball d’Administrativa II.

 

Daniel Silvestre Garrido Racero, ha estat adscrit de manera temporal al lloc vacant de Cap del Grup de Manteniment dins del Departament de Manteniment d’Espai Públic amb efectes des de l’1 d’abril de 2022, mentre es resol el preceptiu procés de selecció i cobertura pel procediment reglamentari. Actualment ocupa un lloc de treball d’Encarregat dins el Departament de Manteniment d’Espai Públic.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.