Novetats a la Plantilla – Des de primers d’octubre de 2019

A primers d'octubre de l'any passat vàrem publicar la darrera actualització de la informació: posem-nos al dia! Són molts els moviments que queden reflectits a l’article, sobretot perquè hi ha uns quants contractes conseqüència de subvencions d’altres administracions. Tot està posat per ordre cronològic i començant pel més recent…. I les fotos? De molta gent no en tenim. Si algú vol que s’afegeixi si no n’hi ha, feu-la arribar. Ho actualitzarem!

 

Anna Giménez Segovia, com a Coordinadora de Suport Tècnic del Programa Treball i Formació 2019. La seva la contractació ha estat prorrogada per donar continuïtat al projecte “Treball i Formació” de l’any 2019. Aquesta contractació s’estendrà mentre hi hagin crèdits pressupostaris per dur a terme l’actuació, no podent superar el període màxim de contractació de tres anys.

 

Inmaculada Arce Llamas, com a Subalterna, adscrita al lloc de treball de Conserge de Casal de Barri del Departament de Participació Ciutadana, i per tal de poder cobrir els caps de setmana. Nomenada funcionària interina amb caràcter no permanent i efectiu a partir del 16 de gener de 2020 i fins la finalització de la proposta definitiva de reestructuració de les necessitats de l’equip de consergeria dels Casals de Barri.

 

 

 

 

Francisca Martínez Moreno, per a la realització d’accions mixtes de treball i formació adreçades a persones aturades dins del “Programa Treball i Formació”, per a l’any 2019 i pel desenvolupament del projecte 2019-DONA encetat en data 31 de desembre de 2019. Amb contracte laboral de duració determinada d’interès social, amb inici del 17 de gener de 2020 i finalització 8 de gener de 2021. Aquesta contractació es deu que el passat 8 de gener va causar baixa voluntària Gabriela Gámez Padilla, contractada inicialment en aquest Programa i ubicada a Ciutat Sostenible a la Torre del Sol.

 

Eva Reina Barragán, com a Tècnica Formadora PFI del “Programa de Formació i Inserció en la modalitat PTT”. Amb contracte d’obra i servei de duració determinada d’interès social, amb inici el 7 de gener de 2020 i finalització quan acabi l’obra o servei de realització de tasques corresponents a la coordinació, tutoria, orientació i formació bàsica de joves del curs assumit per l’Ajuntament del conveni signat amb la Generalitat, per a la continuïtat del Pla de Transició i Treball. I s’estendrà mentre hi hagin crèdits pressupostaris per a dur a terme l’actuació, no podent superar el període màxim de contractació de tres anys.

 

Susana Vallés Hermida, com a Administrativa II del Departament de Brigades. Nomenada funcionària interina, i efectiu a partir del 2 de gener de 2020 i fins al 29 de febrer de 2020, com a conseqüència de l’acumulació de tasques al Departament de Brigades.

 

 

 

 

Laura Muñoz Fernández, com a Tècnica d’Ocupació, adscrita al lloc de treball de Tècnic/a d’Ocupació del Departament de Foment de l’Ocupació. Amb contracte de treball de durada determinada d’interinatge a partir de l’1 de gener de 2020, i com a conseqüència de la substitució de Judit Cerezo Jiménez mentre es trobi en la situació de permisos per maternitat i vacances.

 

Ángela Herrera Molina, com a Tècnica d’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) en el Pla de Treball anomenat “Dinamització del Nou Laboratori d’Innovació Social”. S’ha prorrogat el contracte de treball subscrit amb les mateixes condicions econòmiques i s’estendrà mentre hi hagin crèdits pressupostaris per dur a terme l’actuació, no podent superar el període màxim de contractació de tres anys.

 

Aprovada la contractació laboral de 3 treballadores desocupades com a Ordenances, amb un contracte vinculat a la subvenció atorgada pel desenvolupament del “Programa Complementari de Foment de l’Ocupació Local i Suport a la Integració Social” aprovat a l’empara del Pla “Xarxa de Governs Locals 2019-2020” de la Diputació de Barcelona. Amb contracte de durada determinada d’obra o servei, la data d’inici és l’1 de gener de 2020 i finalització el 30 de desembre de 2020. Són:

Rafaela Vázquez Arjona,

 

 

 

 

 

Raquel Jurado Dios,
Claudia Ruth Vizcaíno Rubio.

 

Prorrogades en data 30 de desembre de 2019 les contractacions de 5 treballadors/es, amb les mateixes condicions econòmiques acordades, per donar continuïtat al Projecte “Treball als barris” (PMI Casablanca), per a l’any 2019, per donar suport al desenvolupament del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social, i que són:
Noelia Guzmán Funcasta,
Erica Nogales Sánchez,
Olga Olivella Sánchez,
Daniel Sánchez Daza,

Dolores González Valera.

 

 

 

 

 

 

Aprovades les contractacions laborals de 61 treballadors/es desocupats/es, per a la realització d’accions mixtes de treball i formació adreçades a persones aturades dins del “Programa Treball i Formació”, per a l’any 2019 i pel desenvolupament dels Projectes Treball i Formació adreçats a persones en atur no perceptores de prestacions i/o subsidi per desocupació, preferentment majors de 45 anys i beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció. Amb contracte de duració determinada d’interès social, tots amb data d’inici del 31 de desembre de 2019, dels quals 34 són de 6 mesos i 27 són de 12 mesos.

Es distribueixen entre aquests departaments: 24 a les Brigades Municipals, 26 a Neteja Viària, 6 a Manteniment dels Escorcells, 4 a Entorn Natural i 1 a Recursos Humans.

 

Aprovades les contractacions laborals de 13 treballadores desocupades per a la realització d’accions mixtes de treball i formació adreçades a persones aturades dins del “Programa Treball i Formació”, subvencionat pel SOC de l’any 2019, pel desenvolupament del Projecte 2019-DONA. Amb contracte de duració determinada d’interès social, amb inici del 31 de desembre de 2019 i finalització del 30 de desembre de 2020, per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social. Són:

Antonia Gorga Ventura, a Ciutat Sostenible a la Torre del Sol,
Trinidad Vadillo Cantero, a Ciutat Sostenible a la Torre del Sol,
Gabriela Gámez Padilla, a Ciutat Sostenible a la Torre del Sol,
Rosa Barrena Parra, a Ciutat Sostenible a la Torre del Sol,
Silvia Argandoña Blanco, a Ciutat Sostenible a la Torre del Sol,
Enriqueta Martín España, a Ciutat Sostenible a la Torre del Sol,
Elisabeth Granados Moreno, a Ciutat Sostenible a la Torre del Sol,
Raquel García Márquez, a Ciutat Sostenible a la Torre del Sol,
Joaquina García Sevilla, a Ciutat Sostenible a la Torre del Sol,
Cristina Lerma Romero, a les Brigades de Manteniment,
Montserrat Navarro Quero, a casals de barris a Participació Ciutadana,
Ana M. Baqué San Emeterio, ordenança a Can Jordana,
Juana Expósito Cantero, a Ensenyament.

 

Aprovades les contractacions laborals de 14 treballadors/es desocupats/des per a la realització de programes d’experiència professional adreçades a persones aturades dins del Programa “ENFEINA’T”. Amb contracte de duració determinada d’interès social/foment de l’ocupació amb data d’inici del 31 de desembre de 2019 i finalització el 30 de desembre de 2020, són:
Vicenç Subirachs Luna, Encarregat de Paleteria a la Brigada de Manteniment,
Miguel Escribano García, Oficial de Neteja Viària a Coressa,
Ana Isabel Jiménez Roldán, Oficiala de Neteja Viària a Coressa,
Júlia Fernández Belén, Oficiala de Neteja Viària a Coressa,
Juan Flores Flores, Oficial de Manteniment d’Entorn Natural,
José Jesús García Vicedo, Oficial de Paleteria a la Brigada de Manteniment,
Rafael Guardeño Serrano, Oficial de Paleteria a la Brigada de Manteniment,
Bahtit Mokhtar, Oficial de Jardineria a la Brigada de Manteniment,
Manuel Campos Gómez, Oficial de Jardineria a la Brigada de Manteniment,
Antonio Díaz Zurita, Oficial de Jardineria a la Brigada de Manteniment,
José Manuel Fernández Jiménez, Oficial de Jardineria a la Brigada de Manteniment,
Nicolás Jiménez Cueto, Oficial de Jardineria a la Brigada de Manteniment,
Avelino López Carballo, Oficial de Jardineria a la Brigada de Manteniment,
Rafael Romero Pérez, Oficial de Jardineria a la Brigada de Manteniment.

 

Juan Ballesteros Cano, com a Administrador de Sistemes. Nomenat funcionari de carrera de l’escala d’administració especial, en haver superat les proves del procés de selecció, pel sistema de concurs oposició, per a la cobertura d’una plaça de Tècnic/a Mig present a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament i vinculada inicialment a un lloc de treball d’Administrador/a de Sistemes, amb efectes des del 15 de desembre de 2019.

 

 

 

 

Isabel Pastor Puig, com a Secretària d’alt càrrec dins la Direcció de l’Àrea de Territori i Desenvolupament Econòmic. Amb adscripció definitiva efectiva a partir del 5 de desembre de 2019 al lloc de treball d’Administrativa de l’escala d’administració general de la plantilla de personal funcionari de la Corporació, d’acord amb l’acta de la comissió de selecció del 20 de novembre de 2019 en relació amb els resultats finals del concurs de la provisió del lloc de treball.

 

 

 

 

Anna Jacas Pañella, com a Professora de l’Escola de Música. Nomenada funcionària interina, i efectiu a partir del 28 de novembre de 2019 i fins la finalització de la situació de baixa d’Anna Roig Dolz per maternitat, permisos per maternitat i vacances.

 

 

Foto: Esther Coscojuela

Nomenats funcionaris i funcionàries en pràctiques com a Agents de la Policia Local de la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament amb efectes des del 25 novembre de 2019:
Víctor Manuel Hernández Carranza,
Cristina Méndez Ramos,
Rebeca Sánchez de Villanueva.

 

Nomenats funcionaris i funcionàries en pràctiques com a Agents de la Policia Local de la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament amb efectes des del 18 novembre de 2019:
José Ramón Díaz Morales,
Daniel Broto Algamasilla,
Jonathan García Gálvez,
Christian Rubio Cano,
César Iborra Agustí,
Sandra García Guerrero,
Edgar Domínguez Muñoz,
Francisco Javier Valles Jiménez,
Tamara Puente Márquez.

 

Nomenats funcionaris i funcionàries en pràctiques com a Agents de la Policia Local de la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament amb efectes des de l’1 de novembre de 2019:
Cristian Romera Morell,
Ferran Navarro López,
Pol Pérez López,
Roberto García Oquillas,
Carlos García Sanz,
Miriam Rodríguez González,
Gabriel Camacho Jiménez.

Tots tres grups d’Agents de la Policia Local romandran en aquesta situació fins la finalització o suspensió del curs, i la realització dels 12 mesos de pràctiques previstos a les Bases. El període de pràctiques es desenvoluparà un cop finalitzat el curs bàsic d’agent de policia segons les Bases de la convocatòria per a la cobertura de dinou places vacants d’agents de policia aprovades per la Junta de Govern Local de 23 de gener de 2019, i s’ha de superar el període de 12 mesos per ser nomenats/des funcionaris/àries de carrera.

 

Aprovades les contractacions laborals de 6 treballadors/es desocupats/es en el projecte “Pràctiques de Joves Beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya” amb contracte laboral en pràctiques a temps complert i data d’inici el 31 d’octubre de 2019 i finalització el 30 d’abril de 2020:
Maria Gómez Prat, amb Grau en Educació Social, a Joventut a Can Massallera,
Aleix Blasco Stanger, amb Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració, a Informació del Territori a la Casa de la Vila,
Bruno Román Peña, amb Cicle Formatiu Grau Superior Administració i Finances, a Llicències d’Activitats a la Masia de Torre Figueres,
Mireia Hernández Vasco, amb Cicle Formatiu Grau Superior Administració i Finances, a Serveis Socials a Cal Ninyo,
Cristina Bravo Ponce, amb Grau de Mestra en Educació Infantil, a l’Escola Bressol La Susa,
Jessica Baget Hernández, amb Cicle Formatiu Grau Superior Educació Infantil, a l’Escola Bressol La Mercè.

 

Cristina Ortega Macho, com a Tècnica – Prospectora per a la realització del Programa 30 PLUS, convocatòria 2019, per a les actuacions d’experiència professional mitjançant un contracte, adquisició de competències i/o formació vinculada al contracte de treball, orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació, subvencionat per el Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC). Amb contracte laboral de duració determinada d’interès social/foment de l’ocupació i data d’inici el 21 d’octubre de 2019 i finalització el 31 de desembre de 2020.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.