Quins són els drets lingüístics de les persones consumidores?

Les persones consumidores que actuïn en el marc d’una relació de consum tenen dret a expressar-se oralment i per escrit en la llengua oficial que escullin, és a dir, tant en català com en castellà. Els interlocutors podran respondre també en qualsevol d’aquestes dues llengües.

Ha de ser, com a mínim, en català:

  • Tota la informació comercial: invitacions de compra (com ara la carta d’un restaurant), documentació contractual, pressupostos, resguards de dipòsit, factures, etc.
  • Les senyalitzacions i els cartells d’informació general de caràcter fix (per exemple, el cartell exterior visible des del carrer indicatiu de l’activitat comercial, el cartell de l’horari comercial, la retolació interior relativa a les ofertes o serveis en un establiment, els rètols interiors de les seccions dels establiments o de les botigues o, fins i tot, els lineals de les prestatgeries on s’exposen els productes per a la seva venda).
  • L’etiquetatge dels productes: informacions, advertències de seguretat, precaucions, instruccions de funcionament, i tot allò que es consideri obligatori d’acord amb la normativa sectorial aplicable a cada cas.
  • Les informacions necessàries per al consum, l’ús i el maneig adequat dels béns i serveis, d’acord amb les seves característiques, amb independència del mitjà, format o suport utilitzat, i especialment les dades obligatòries relacionades directament amb la salvaguarda de la salut i la seguretat.
  • Els contractes d’adhesió (per exemple, contracte de serveis financers, d’assegurances, de subministraments…).
  • Els xecs, pagarés, talonaris i altres documents oferts per les entitats financeres.
  • Les comunicacions megafòniques de les empreses que ofereixen serveis públics, com ara subministraments.

Els documents públics, com ara l’escriptura d’una propietat o el testament, són vàlids en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya. Els documents privats, com ara un contracte de compra-venda entre particulars, en canvi, es poden redactar en qualsevol idioma.

La vulneració dels drets lingüístics de les persones consumidores establerts al Codi de Consum i a la normativa de política lingüística pot tenir la consideració d’infracció administrativa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.