Quins són els drets lingüístics de les persones consumidores?

Les persones consumidores que actuïn en el marc d’una relació de consum tenen dret a expressar-se oralment i per escrit en la llengua oficial que escullin, és a dir, tant en català com en castellà. Els interlocutors podran respondre també en qualsevol d’aquestes dues llengües.

Ha de ser, com a mínim, en català:

  • Tota la informació comercial: invitacions de compra (com ara la carta d’un restaurant), documentació contractual, pressupostos, resguards de dipòsit, factures, etc.
  • Les senyalitzacions i els cartells d’informació general de caràcter fix (per exemple, el cartell exterior visible des del carrer indicatiu de l’activitat comercial, el cartell de l’horari comercial, la retolació interior relativa a les ofertes o serveis en un establiment, els rètols interiors de les seccions dels establiments o de les botigues o, fins i tot, els lineals de les prestatgeries on s’exposen els productes per a la seva venda).
  • L’etiquetatge dels productes: informacions, advertències de seguretat, precaucions, instruccions de funcionament, i tot allò que es consideri obligatori d’acord amb la normativa sectorial aplicable a cada cas.
  • Les informacions necessàries per al consum, l’ús i el maneig adequat dels béns i serveis, d’acord amb les seves característiques, amb independència del mitjà, format o suport utilitzat, i especialment les dades obligatòries relacionades directament amb la salvaguarda de la salut i la seguretat.
  • Els contractes d’adhesió (per exemple, contracte de serveis financers, d’assegurances, de subministraments…).
  • Els xecs, pagarés, talonaris i altres documents oferts per les entitats financeres.
  • Les comunicacions megafòniques de les empreses que ofereixen serveis públics, com ara subministraments.

Els documents públics, com ara l’escriptura d’una propietat o el testament, són vàlids en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya. Els documents privats, com ara un contracte de compra-venda entre particulars, en canvi, es poden redactar en qualsevol idioma.

La vulneració dels drets lingüístics de les persones consumidores establerts al Codi de Consum i a la normativa de política lingüística pot tenir la consideració d’infracció administrativa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.


*